Strona główna | Profil Wydziału | Historia
 

Historia

 

Wydział Budownictwa został utworzony postanowieniem władz Uczelni we wrześniu 1945 r. i był jednym z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Wydział ten składał się początkowo z dwóch Oddziałów: Architektury oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej. Pierwszym dziekanem Wydziału i jego organizatorem był prof. mgr inż. arch. Tadeusz Wróbel. We wrześniu 1949 roku obydwa oddziały przekształciły się w samodzielne wydziały. Z Oddziału Inżynierii Lądowej i Wodnej powstał Wydział Inżynierii z Oddziałami Lądowym i Wodnym. Pierwszym dziekanem tego nowego wydziału był prof. dr inż. Wiktor Mamak. W roku 1954 wobec likwidacji Oddziału Wodnego, Wydział Inżynierii zmienia nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego i nazwa ta została utrzymana aż do roku 1990. Obecna nazwa - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego - na wniosek Rady Wydziału została nadana przez Senat Politechniki Wrocławskiej dla lepszego odzwierciedlenia rzeczywistego zakresu prowadzonych badań naukowych oraz dydaktyki.

 

W latach 1945-1951 na Wydziale istniało dziewięć Katedr: Budownictwa Ogólnego. Budowy Dróg i Ulic, Budowy Mostów, Budownictwa Stalowego i Żelbetowego, Budownictwa Wodnego I, Budownictwa Wodnego II, Wytrzymałości Materiałów i Statyki Budowli oraz Techniki Sanitarnej.

 

W latach 1952-1968 działało na Wydziale 12 katedr, kierowanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Były to Katedry: Budownictwa Ogólnego, Budownictwa Wodnego, Budowy Dróg i Ulic, Budowy Kolei, Budowy Mostów, Fundamentowania, Geodezji, Konstrukcji żelbetowych, Materiałów Budowlanych, Mechaniki Budowli, Metalowych Konstrukcji Budowlanych oraz Katedra Organizacji i Mechanizacji Budowy. Pod koniec 1964 roku powołano na Wydziale Budownictwa Lądowego Oddział Górnictwa Odkrywkowego, który, po wstępnym okresie organizacyjnym, przekształcono 1 września 1968 r. w samodzielny Wydział Górniczy.

 

Od 1 września 1968 r. działalność Wydziału ograniczono głównie do zadań dydaktyczno-wychowawczych, natomiast zadania naukowo-badawcze poszczególnych katedr przejęły Instytuty:

 

 • Budownictwa, w którego skład jako główne weszły Katedry: Budownictwa Ogólnego, Konstrukcji Żelbetowych, Materiałów Budowlanych, Metalowych Konstrukcji Budowlanych oraz częściowo Organizacji i Mechanizacji Budowy; pierwszym dyrektorem był prof. Adam Mitzel;
 • Inżynierii Lądowej, w którego skład weszły Katedry: Budowy Dróg i Ulic, Budowy Kolei, Budowy Mostów, Mechaniki Budowli; pierwszym dyrektorem był prof. Jan Różycki;
 • Geotechniki, w którego skład weszły Katedry: Budownictwa Wodnego, Fundamentowania, Geodezji, a także z Oddziału Górnictwa Odkrywkowego katedry: Mechaniki Górniczej, Geologii i Petrografii; pierwszym dyrektorem był prof. Igor Kisiel.


Struktura organizacyjna instytutów ulegała przeobrażeniom, stosownie do zarządzeń władz Uczelni. W okresie początkowym w instytutach istniały zakłady, kierowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Z dużych katedr powstały dwa lub trzy zakłady, co zrodziło problemy dydaktyczne wymagające uregulowania. Z tego względu po kilku latach powołano zespoły dydaktyczne, mające pełnić funkcje podstawowych jednostek organizacyjnych w instytucie. W skład zespołu wchodzili na ogół pracownicy dawnej jednej katedry. Do realizacji konkretnych zadań naukowo-badawczych powołano zespoły badawcze, które miały ulegać likwidacji po zrealizowaniu zadań. Jeden pracownik mógł należeć do więcej niż jednego zespołu badawczego. Po wieloletnim okresie doświadczeń organizacyjnych instytuty, wchodzące w skład Wydziału Budownictwa Lądowego, przyjęły strukturę zakładową. Zakładem kierowała jedna osoba w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i współpracy z przemysłem.

 

Od roku 2006 przywrócono dla dużych zespołów, kierowanych przez profesora tytularnego, nazwy Katedry instytutowej.

 

W latach 1990 - 2014 Wydział samodzielnie organizował działalność dydaktyczną, naukową i techniczną. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału były następujące instytuty wydziałowe i utworzone w nich katedry i zakłady:

 

Instytut Budownictwa (I-2), w skład którego wchodziły:

 

 • Katedra Konstrukcji Betonowych
 • Katedra Konstrukcji Metalowych
 • Zakład Budownictwa Ogólnego
 • Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania
 • Zakład Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych
 • Zakład Metod Projektowania i Realizacji Budowli

 

Instytut Geotechniki i Hydrotechniki (I-10), w skład którego wchodziły:

 

 • Zakład Budownictwa Wodnego i Geodezji
 • Zakład Fundamentowania
 • Zakład Geologii Inżynierskiej i Środowiskowej
 • Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego

 

Instytut Inżynierii Lądowej (I-14), w skład którego wchodziły:

 

 • Katedra Dróg i Lotnisk
 • Zakład Dynamiki Budowli
 • Zakład Inżynierii Miejskiej
 • Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego
 • Zakład Mostów
 • Zakład Statyki i Bezpieczeństwa Budowli
 • Zakład Wytrzymałości Materiałów.

 

   

W styczniu 2012 roku powołano na Wydziale Radę Społeczną, natomiast rok później Konwent Wydziału, w skład którego aktualni wchodzą przedstawiciele regionalnych,  krajowych i zagranicznych firm budowlanych, a także Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezes Zarządu Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Redaktor Naczelna czasopisma „Materiały Budowlane”.

 

W 2011 roku Wydział otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jako jedyny w wydziałów kształcących na kierunku budownictwo, w roku 2012 – wyróżnienie MNiSW dla najlepszego wydziału kształcącego na kierunku budownictwo.

 

Wydział BLiW należy do Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF)

oraz European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET).

 

Od 1 stycznia 2015 r. zlikwidowane zostały instytuty, a w skład Wydziału wchodzą następujące jednostki:

 • Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego (W2/K1)
 • Katedra Konstrukcji Metalowych (W2/K2)
 • Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej (W2/K3)
 • Katedra Mostów i Kolei (W2/K4)
 • Zakład Budownictwa Ogólnego (W2/Z1)
 • Zakład Dróg i Lotnisk (W2/Z2)
 • Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania (W2/Z3)
 • Zakład Konstrukcji Betonowych (W2/Z4)
 • Zakład Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych (W2/Z5)
 • Zakład Technologii i Zarządzania W Budownictwie (W2/Z6)
 • Zakład Wytrzymałości Materiałów (W2/Z7)

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty