Strona główna | Profil wydziału | Historia
 

Historia

 

Wydział Budownictwa został utworzony postanowieniem władz Uczelni we wrześniu 1945 r. i był jednym z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Wydział ten składał się początkowo z dwóch Oddziałów: Architektury oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej. Pierwszym dziekanem Wydziału i jego organizatorem był prof. mgr inż. arch. Tadeusz Wróbel. We wrześniu 1949 roku obydwa oddziały przekształciły się w samodzielne wydziały. Z Oddziału Inżynierii Lądowej i Wodnej powstał Wydział Inżynierii z Oddziałami Lądowym i Wodnym. Pierwszym dziekanem tego nowego wydziału był prof. dr inż. Wiktor Mamak. W roku 1954 wobec likwidacji Oddziału Wodnego, Wydział Inżynierii zmienia nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego i nazwa ta została utrzymana aż do roku 1990. Obecna nazwa - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego - na wniosek Rady Wydziału została nadana przez Senat Politechniki Wrocławskiej dla lepszego odzwierciedlenia rzeczywistego zakresu prowadzonych badań naukowych oraz dydaktyki.

 

W latach 1945-1951 na Wydziale istniało dziewięć Katedr: Budownictwa Ogólnego. Budowy Dróg i Ulic, Budowy Mostów, Budownictwa Stalowego i Żelbetowego, Budownictwa Wodnego I, Budownictwa Wodnego II, Wytrzymałości Materiałów i Statyki Budowli oraz Techniki Sanitarnej.

 

W latach 1952-1968 działało na Wydziale 12 katedr, kierowanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Były to Katedry: Budownictwa Ogólnego, Budownictwa Wodnego, Budowy Dróg i Ulic, Budowy Kolei, Budowy Mostów, Fundamentowania, Geodezji, Konstrukcji żelbetowych, Materiałów Budowlanych, Mechaniki Budowli, Metalowych Konstrukcji Budowlanych oraz Katedra Organizacji i Mechanizacji Budowy. Pod koniec 1964 roku powołano na Wydziale Budownictwa Lądowego Oddział Górnictwa Odkrywkowego, który, po wstępnym okresie organizacyjnym, przekształcono 1 września 1968 r. w samodzielny Wydział Górniczy.

 

Od 1 września 1968 r. działalność Wydziału ograniczono głównie do zadań dydaktyczno-wychowawczych, natomiast zadania naukowo-badawcze poszczególnych katedr przejęły Instytuty:

 

 • Budownictwa, w którego skład jako główne weszły Katedry: Budownictwa Ogólnego, Konstrukcji Żelbetowych, Materiałów Budowlanych, Metalowych Konstrukcji Budowlanych oraz częściowo Organizacji i Mechanizacji Budowy; pierwszym dyrektorem był prof. Adam Mitzel;
 • Inżynierii Lądowej, w którego skład weszły Katedry: Budowy Dróg i Ulic, Budowy Kolei, Budowy Mostów, Mechaniki Budowli; pierwszym dyrektorem był prof. Jan Różycki;
 • Geotechniki, w którego skład weszły Katedry: Budownictwa Wodnego, Fundamentowania, Geodezji, a także z Oddziału Górnictwa Odkrywkowego katedry: Mechaniki Górniczej, Geologii i Petrografii; pierwszym dyrektorem był prof. Igor Kisiel.


Struktura organizacyjna instytutów ulegała przeobrażeniom, stosownie do zarządzeń władz Uczelni. W okresie początkowym w instytutach istniały zakłady, kierowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Z dużych katedr powstały dwa lub trzy zakłady, co zrodziło problemy dydaktyczne wymagające uregulowania. Z tego względu po kilku latach powołano zespoły dydaktyczne, mające pełnić funkcje podstawowych jednostek organizacyjnych w instytucie. W skład zespołu wchodzili na ogół pracownicy dawnej jednej katedry. Do realizacji konkretnych zadań naukowo-badawczych powołano zespoły badawcze, które miały ulegać likwidacji po zrealizowaniu zadań. Jeden pracownik mógł należeć do więcej niż jednego zespołu badawczego. Po wieloletnim okresie doświadczeń organizacyjnych instytuty, wchodzące w skład Wydziału Budownictwa Lądowego, przyjęły strukturę zakładową. Zakładem kierowała jedna osoba w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i współpracy z przemysłem.

 

Od roku 2006 przywrócono dla dużych zespołów, kierowanych przez profesora tytularnego, nazwy Katedry instytutowej.

 

Od roku 1990 Wydział samodzielnie organizuje działalność dydaktyczną, naukową i techniczną. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są aktualnie następujące instytuty wydziałowe i utworzone w nich katedry i zakłady:

 

Instytut Budownictwa (I-2), w skład którego wchodzą:

 

 • Katedra Konstrukcji Betonowych
 • Katedra Konstrukcji Metalowych
 • Zakład Budownictwa Ogólnego
 • Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania
 • Zakład Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych
 • Zakład Metod Projektowania i Realizacji Budowli

 

Instytut Geotechniki i Hydrotechniki (I-10), w skład którego wchodzą:

 

 • Zakład Budownictwa Wodnego i Geodezji
 • Zakład Fundamentowania
 • Zakład Geologii Inżynierskiej i Środowiskowej
 • Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego

 

Instytut Inżynierii Lądowej (I-14), w skład którego wchodzą:

 

 • Katedra Dróg i Lotnisk
 • Zakład Dynamiki Budowli
 • Zakład Inżynierii Miejskiej
 • Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego
 • Zakład Mostów
 • Zakład Statyki i Bezpieczeństwa Budowli
 • Zakład Wytrzymałości Materiałów.

 

Instytuty wydziałowe są federacją katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych. Wydział, zarówno w okresie, gdy stanowił federację instytutów w zakresie badań naukowych, jak i obecnie, gdy samodzielnie organizuje działalność dydaktyczną, naukową i techniczną, spełniał i spełnia warunki potrzebne do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Instytuty Budownictwa i Inżynierii Lądowej mają prawo do samodzielnego nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. 

 

W roku akademickim 2011/2012 na Wydziale było zatrudnionych 181 pracowników naukowych i dydaktycznych, w tym 35 pracowników samodzielnych, a wśród nich 15 profesorów tytularnych oraz 20 doktorów habilitowanych. Ponadto, Wydział zatrudnia 71 pracowników technicznych i administracyjnych. W roku akademickim 2011/12 na Wydziale kształciło się łącznie na studiach na studiach 1. i 2. stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 3209 studentów (z uwzględnieniem Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze). W roku 2011 Wydział opuściło 684 absolwentów wszystkich form i poziomów studiów.

 

W styczniu 2012 roku powołano na Wydziale Radę Społeczną, w skład której wchodzą przedstawiciele krajowych i regionalnych firm budowlanych oraz Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

W 2011 roku Wydział otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jako jedyny w wydziałów kształcących na kierunku budownictwo, w roku 2012 – wyróżnienie MNiSW dla najlepszego wydziału kształcącego na kierunku budownictwo.

 

Wydział BLiW należy do Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF)

oraz European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET).

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty